Acerca de

Algemene Voorwaarden                                           (03.03.2021)

Artikel 1 – Inhoud, duur, prijs en facturering 1.1 De overeenkomst is van kracht nadat Client rechtsgeldig heeft ondertekend. De looptijd bedraagt het, op de overeenkomst, vermelde aantal maanden en start nadat de apparatuur is geleverd. Indien de apparatuur in de loop van de kalender maand is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag volgend op de dag nadat het laatste apparaat is geleverd. Tot het moment van levering van het laatste apparaat zullen enkel de daadwerkelijk gemaakte afdrukken van de te leveren apparatuur aan de Client in rekening worden gebracht op basis van de afgegeven meer kopie prijzen. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met vierentwintig maanden, tenzij deze overeenkomst minimaal zes maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd. 1.2 De overeenkomst is een all-in huurovereenkomst. De genoemde huurprijs is de totaal prijs van de kosten van de huur, vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en verbruiksmaterialen, met uitzondering van onder meer papier, stempels, nietjes en voorrijkosten. De verstrekte verbruiksmaterialen zijn voldoende om, bij een normaal gebruik, het vastgestelde aantal teller tikken te produceren. 1.3 Onder teller tik wordt verstaan een afdruk en/of een scan van het formaat A4. Bij een copy printer worden zowel de teller tik, als het masterverbruik als een A4-tellertik geregistreerd. Bij plaatsing van een A3-drum worden zowel de teller tik als het masterverbruik, als tweemaal A4 geregistreerd. Bij afdrukapparatuur voorzien van een A3-drum wordt de A3-tellertik tevens als tweemaal A4 geregistreerd. 1.4 Interventies worden per post (maatschappelijke zetel) of per mail (hello@roxisoft.be) gemeld door de client 1.5 Client is verplicht aan het einde van iedere overeen gekomen afrekentermijn een correct en volledig ingevulde (digitale) tellerstandkaart of een door ROXI verstrekte (digitale) verzamellijst aan ROXI te zenden, welke de basis vormen voor de periodieke afrekening van de gemaakte teller tikken en additionele teller tikken. De tellerstanden dienen aan ROXI middels een tellerstandkaart kenbaar te worden gemaakt. De kosten ter zake de verwerking van de gegevens als gemeld op de tellerstandkaart komen voor rekening van Client. Als de tellerstandkaart / lijst niet op de vijfde dag na de genoemde periode in het bezit is van ROXI, zal ROXI een factuur zenden op basis van het gemiddelde van hetgeen gedurende de voorafgegane periodes is gefactureerd. Een opgetreden verschil wordt met de factuur over de daarop volgende periode aan de hand van de dan ontvangen tellerstand gecorrigeerd. 1.6 De huurovereenkomst is van de zijde van Client slechts met vooraf door ROXI verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar. Het is Client niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren. 1.7 De huurovereenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan. Client kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij ROXI daar in toestemt . In dit geval zal ROXI een schade vergoeding aanrekenen die berekend word op basis van de waarde van de overeenkomst met een minimaal van 30% van het totaal (maandelijkse aflossing van Client X de duur). Bijkomend zullen alle kosten aangerekend worden voor reeds geleverde diensten en prestaties, zoals installaties, integraties, interventies, remote en on-site support. Artikel 2 – Levering, gebrek en staat van de apparatuur – 2.1 Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dient ROXI steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet ROXI een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Bij overschrijding van een levertijd kan de Client geen beroep doen op schadevergoeding. Client komt geen beroep op ontbinding toe, behoudens wanneer van de Client redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij het betreffende deel van de overeenkomst in stand houdt. De eventuele ontbinding is alsdan partieel en raakt enkel dat deel dat strikt noodzakelijk is. 2.2 Indien bij de aanvang van de overeenkomst geen proces-verbaal van oplevering is opgemaakt dan wordt de apparatuur geacht in goede staat en zonder gebreken te zijn opgeleverd en aanvaard door Client. 2.3 Van een gebrek is sprake indien de apparatuur als gevolg van een niet aan Client toe te rekenen eigenschap niet het genot kan verschaffen dat de Client daarvan bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten. Eventuele gebreken dienen binnen vierentwintig uren schriftelijk aan ROXI te worden gemeld. Artikel 3 – Schade – 1. Cliënt vrijwaart ROXI tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de apparatuur of het gebruik van de apparatuur, dan wel de materialen, voor zover de schade bij derden is ontstaan door gebreken in de apparatuur, dan wel het materiaal, waarvan ROXI niet de leverancier is. 2. ROXI is alleen jegens cliënt aansprakelijk voor door cliënt geleden directe schade voor zover ROXI zich voor die schade heeft verzekerd. De aansprakelijkheid van ROXI voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Artikel 4 – Technische service 4.1 ROXI, of een door haar aangewezen partij, draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur of verstrekt Client informatie over het in gebruik nemen van de apparatuur. 4.2 ROXI zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. ROXI zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van ROXI, gemiddeld binnen 8 werkuren na bericht van Client dat de apparatuur niet naar behoren functioneert. ROXI is bevoegd om voor het verrichten van de werkzaamheden als in dit artikel bedoeld derden in te schakelen. 4.3 Client is verplicht te zorgen dat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden geplaatst en onderhouden. 4.4 De vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden komen bij de all-in huurovereenkomst niet voor rekening van Client; uitgezonderd beschadigingen en nalatigheid van Client die een verkorting van de levensduur van (delen van) de apparatuur tot gevolg hebben en / of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle reparaties, veranderingen, verplaatsingen, koppelingen aan andere apparatuur of afstellingen verricht door andere dan door ROXI gemachtigde personen, ROXI ontslaat van alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend. 4.5 Bij gebruik door Client van andere dan door ROXI geleverde of goedgekeurde onderdelen, papier alsmede verbruiksmaterialen, is Client gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan ROXI te vergoeden en vervallen alle aanspraken van Client op ROXI. 4.6 De door ROXI beschikbaar gestelde apparatuur, die, anders dan als gevolg van voor rekening van Client komende oorzaken, gebreken blijken te vertonen, zullen door ROXI kosteloos worden hersteld of vervangen. De betreffende gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, door Client aan ROXI ter kennisgave worden gebracht. 4.7 Onderhoud door ROXI zal geen grond kunnen zijn voor huurvermindering, schadevergoeding of ontbinding. Artikel 5 – Controle 5.1 Client verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door ROXI aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt. Artikel 6 – Betaling 6.1 Client dient ROXI te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens. 6.2 Client kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van Client jegens ROXI. 6.3 Client verleent tot wederopzegging machtiging aan ROXI de bedragen, die van Client ter zake van deze huurovereenkomst te vorderen zijn, door middel van automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die Client thans aanhoudt onder het in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer. Indien Client geen machtiging bankgiro-bedrijfsincasso verleent, dan is ROXI gerechtigd euro 5,00 administratiekosten over het factuurbedrag in rekening te brengen. In beide gevallen behoudt ROXI zich het recht voor om in het geval van storneren administratiekosten te innen. 6.4 Betaling, hetgeen bijschrijving van het verschuldigde in de administratie van ROXI inhoudt, van het door Client verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen dertig dagen na factuurdatum. 6.5 Client is niet gerechtigd een vermindering van de overeengekomen (huur)prijs te vorderen op de grond dat sprake is van een vermindering van het genot, tenzij die vermindering van het genot een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat ROXI bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. 6.6 ROXI is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door Client te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verlangen van ROXI een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van ROXI af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden. In geval van een personenvennootschap zijn medevennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst. 6.7 Client zal ROXI direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Client (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Client gedeponeerde aansprakelijkheids-verklaring, bekend is geworden. Onverminderd de overige rechten van ROXI, is ROXI in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Client te verlangen. Client is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. 6.8 Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Client is of wordt ingetrokken, is ROXI gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Client verschuldigde direct te vorderen. 6.9 Indien Client om welke reden dan ook, dus ook in overmacht situaties, verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst. 6.10 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van ROXI, en dienen deze betaald te zijn binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR. zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. De schadevergoeding is geen vergoeding voor advocatenkosten die in geval van een gerechtelijke invordering ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gelegd. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betwistingen kunnen alleen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van het rechtsgebied waarin de maatschappelijke zetel van ROXI gelegen is. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend zending 

Artikel 7 – Prijswijziging ROXI is gerechtigd de prijs tussentijds, maximaal één keer per jaar te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en /of wijzigingen in de koersverhouding en /of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen. Artikel 8 – Recht tot ontbinding 8.1 ROXI heeft het recht deze overeenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen en zich op kosten van Client in het bezit van de apparatuur te stellen, indien Client enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Client geraakt dan wel faillissement of (voorlopige) surseance van betaling voor Client is aangevraagd of uitgesproken. Onverminderd het recht van ROXI op volledige schadevergoeding, zal Client tenminste aan ROXI verschuldigd zijn een bedrag, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd. 8.2 Client is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de apparatuur eigendom is van ROXI, alsmede ROXI van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voor schade die ROXI lijdt door het niet correct nakomen van deze bepaling is Client aansprakelijk. Artikel 9 – Wijze van gebruik 9.1 Client is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. Het is Client niet toegestaan de apparatuur van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van ROXI. Indien de apparatuur, op verzoek van Client, door ROXI wordt verhuisd of verplaatst, zal ROXI dienaangaande kosten aan Client in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep. 9.2 Client zal de apparatuur overeenkomstig de productbeschrijving gebruiken. Client zal genoemde apparatuur en software uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden en overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Client respecteert het aan haar door fabrikant gegunde exclusieve gebruiksrecht ter zake apparatuur en daarbij behorende software. Dit gebruikersrecht is niet overdraagbaar. Artikel 10 – Einde van de overeenkomst 10.1 Client is verplicht de apparatuur bij het einde van de overeenkomst in goede en complete staat aan ROXI ter beschikking te stellen. Behoudens de normale slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het proces-verbaal van oplevering dan wel overeenkomstig het in artikel 2.2 bepaalde. 10.2 Voor retourtransporten zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij ROXI in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van ROXI en dienen bij het einde van de looptijd van deze overeenkomst aan ROXI te worden geretourneerd. 10.3 Indien Client weigert de apparatuur bij einde van de overeenkomst overeenkomstig artikel 10.1 aan ROXI ter beschikking te stellen verbeurt Client een direct en niet voor matiging vatbare boete van euro 100,- per apparaat per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat de apparatuur niet wordt afgegeven met een maximum van euro 5.000,- per apparaat. Artikel 11 – Eigendomsrecht 11.1 De apparatuur, inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van ROXI. 11.2 Client mag de apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enige andere wijze aan derden afstaan. 11.3 Het is Client niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en / of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. 11.4 Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door ROXI worden aangebracht. 11.5 In alle gevallen (ook indien toestemming door ROXI is verleend) is Client verplicht door hem aangebrachte veranderingen aan de apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken en de apparatuur in de oude staat te herstellen. 11.6 ROXI heeft het recht de eigendom van de apparatuur en/of haar rechten en vorderingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of anderszins te vervreemden of te bezwaren, onverminderd ROXI’s gehoudenheid tot nakoming van haar verplichten uit de overeenkomst. Daarnaast heeft ROXI het recht om, ondermeer in het kader van een financiering van haar bedrijfsactiviteiten, haar rechten en verplichtingen uit de huurovereenkomst door middel van contract overneming al dan niet voorwaardelijk over te dragen aan een derde en Client stemt bij voorbaat in met en verklaart mee te werken aan een dergelijke overdracht. 11.7 Client zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig roerend of onroerend goed verbinden. Artikel 12 – Belastingen Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Client te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van Client. Artikel 13 – Kosten, opschorting en rente 13.1 Indien een Client niet binnen de overeengekomen, of anderszins hiervoor bepaalde, termijn betaalt is de Client van rechtswege in verzuim. ROXI is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen van 1,25% per maand, of de wettelijke (handels)rente wanneer deze hoger is. 13.2 In geval van verzuim van Client is Client aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van ROXI. De buitengerechtelijke kosten zijn conform de op dat moment geldende Staffel, buitenrechtelijke incassokosten (BIK) en salarissen in rolzaken sector kanton. 13.3 Indien Client enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is ROXI voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten (ondermeer ten aanzien van het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen) en heeft ROXI het recht de overeenkomst te ontbinden (zie artikel 8.1) en (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Artikel 14 – Aansprakelijkheid 14.1 ROXI is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door haar schuld, dit tot een maximum van euro 100.000,- (zegge één honderdduizend) voor materiële schade en euro 20.000,- (zegge twintigduizend euro) voor dood of letsel aan personen. 14.2 Client vrijwaart ROXI tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Client wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin deze zich bevindt. 14.3 ROXI is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data. 14.4 Behoudens het in artikel 14.1 bepaalde is ROXI niet aansprakelijk voor mogelijke schade van Client of van derden, welke schade veroorzaakt is of verband houdt met (het gebruik van) de apparatuur, tenzij deze schade een gevolg is van een gebrek aan de apparatuur dat ROXI bij de aanvang van de overeenkomst kende of behoorde te kennen. 14.5 ROXI is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes. 14.6 In alle gevallen is aansprakelijkheid van ROXI beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld doch niet limitatief winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 15 – Auteursrechtelijke vrijwaring Het is Client bekend dat, krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is. Auteursrechtelijke aansprakelijkheid inzake bv. reprobel is ter verantwoordelijkheid van de client. Artikel 16 – Overmacht 16.1 Als overmacht aan de kant van ROXI wordt begrepen iedere omstandigheid die ROXI redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met Client gesloten overeenkomst(en) wordt verhinderd. Hieronder zijn mede (maar niet uitsluitend) begrepen: werkstaking, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van ROXI. 16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van ROXI, is ROXI gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ROXI tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is ROXI bevoegd, en aan het einde daarvan is ROXI, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze 17.1 Op de met ROXI gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met ROXI gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te Dendermonde ROXI heeft het recht een procedure bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn. Artikel 18 Slotbepalingen 18.1 Indien cliënt de overeenkomst vroegtijdig beëindigd is hij ontegensprekelijk gehouden om aan ROXI de totaliteit van de tot dag van opzeg gemiddeld aantal kopieën en afdrukken, vermenigvuldigd met de resterende maanden tot contractuele eindvervaldag te betalen. 18.2 Afspraken buiten deze overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en deze voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 18.3 Contractovername; ROXI heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan een derde. Door ondertekening van deze onderhoudsovereenkomst verklaart cliënt reeds nu voor alsdan met vorenbedoelde overdracht in te stemmen. In deze kennisgeving zal worden vermeld door welke partij (ROXI of de derde) de facturering van de onderhoudsvergoeding zal plaatsvinden. ROXI en de derde zijn bevoegd deze overdracht wederom ongedaan te maken, indien zij dit noodzakelijk achten. cliënt stemt hiermee reeds nu voor alsdan in. Alle feitelijke werkzaamheden verband houdende met deze onderhoudsovereenkomst zullen door of namens ROXI worden verricht, ook indien de onderhoudsovereenkomst door ROXI aan een derde wordt overgedragen 18.4 Bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen ten opzichte van deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen binden ROXI slechts indien deze schriftelijk zijn goedgekeurd door de directie van ROXI. 18.5 Door ondertekening door cliënt van een overeenkomst met ROXI, zijn deze algemene voorwaarden integraal van toepassing op deze overeenkomst.